Saturday, August 2, 2008

37 Bồ Đề Đạo Phẩm

Xem thêm: 37 Phẩm Trợ Đạo

37 PHẨM TRỢ ĐẠO
Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ

Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW
Phạm Kim Khánh dịch

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10


Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (Trente sept categories de la Loi) : còn gọi là tam thập thất phẩm, tam thập thất phẩm pháp, tam thập thất Bồ đề phần pháp, tam thập thất trợ bổ đề pháp.

Gồm có :

Một là Tứ niệm xứ - Hai là Tứ chánh cần - Ba là Tứ như ý túc - Bốn lá pháp Ngũ căn - Năm là pháp Ngũ lực - Sáu là Thất giác chi - Bảy là Bát Chánh đạo :

I . Tứ niệm xứ (bốn điều quán chiếu) :

- Thân bất tịnh (thân thể lúc nào cũng nhơ nhớp),

- Thọ thị khổ (Thọ cảm là khổ)

- Tâm vô thường (Tâm ý vô thường)

- Pháp vô ngã (muôn vật đều không thật có)

II . Tứ chánh cần (bốn điều phải làm) :

- Đừng phạm tội lỗi nữa, nếu đã lỡ phạm (ngăn các lỗi đã làm)

- Tội lỗi nào chưa phạm thì chớ có phạm (không cho các lỗi phát sanh)

- Tập làm điều thiện mình chưa làm (làm cho các pháp thiện được sanh)

- Tăng trưởng điều thiện mình đã làm (các pháp thiện sanh rồi làm cho tăng trưởng)

III . Tứ như ý túc (bốn điều cần phát tâm rộng lớn) :

- Tâm muốn tu đắc thần thông

- Tâm thệ nguyện tu đến Niết bàn

- Giữ gìn tâm niệm tinh tấn

- Một lòng nghiên tầm, tham cứu đạo lý

IV . Pháp ngũ căn (các pháp cần phải phát triển) :

- Tín căn (lòng tin hăng hái)

- Tấn căn (lòng thệ nguyện mạnh mẽ)

- Niệm căn (tâm niệm quả quyết)

- Định căn (tâm định không lay động)

- Tuệ căn (trí tuệ sáng suốt)

V . Pháp ngũ lực (năm pháp làm tăng thêm sức dũng mãnh) :

- Tín lực (sức mạnh của niềm tin)

- Tấn lực (sức mạnh của hạnh nguyện)

- Niệm lực (sức mạnh của chánh niệm)

- Định lực (sức mạnh của thiền định)

- Huệ lực (sức mạnh của sự sáng suốt)

VI . Thất giác chi (bảy pháp người trí cần phải tu) :

- Trạch pháp giác chi (trí biết lựa chọn pháp tu hành)

- Tinh tấn giác chi (trí tinh tấn mạnh mẽ quyết tu hành theo chánh pháp)

- Hỷ giác chi (trí hoan hỷ vừa tiếp nhận được chánh pháp)

- Khinh an giác chi (tâm trí nhẹ nhàng thanh thảng, trừ bỏ tất cả chướng ngại)

- Niệm giác chi (tâm trí thường niệm định và tuệ)

- Định giác chi (tâm thường đại định không tán loạn)

- Xả giác chi (tâm trừ bỏ các pháp tà, trừ bỏ các pháp đã lầm)

VII . Bát chánh đạo (tám điều chân chánh) :

Tuệ :

- Chánh kiến

- Chánh tư duy

Giới :

- Chánh ngữ

- Chánh nghiệp

- Chánh mạng

- Chánh tinh tấn

Định :

- Chánh niệm

- Chánh định

Chư Tăng Ni có được ba mươi bảy phẩm trợ đạo, tu tập tinh tấn, thực tập không thối tâm sẽ được viên thành đạo nghiệp. Bậc A la hán, Duyên giác, hay bậc Phật đều trải qua thời kỳ tu hành ba mươi bảy phẩm trợ đạo.

Đó lá giáo pháp tu chung cho Tam thừa .

Bồ tát tu lục độ và tu tam thập thất đạo phẩm, khi công viên quả mãn sẽ chứng quả Đại niết bàn .

Người tu Phật đi trong đời, trên bước đường tu, gặp chướng ngại, sẽ không có niệm tâm thối chuyển

Trong kinh Niết bàn quyển 14, Phật dạy :"Nhơn nơi pháp sáu độ ba la mật, Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, mà các Đức Như Lai thành tựu các pháp và trí biết rõ các pháp tối thượng.

Tuần lễ thứ bảy, HT Thích Giác Quang giảng ngày 05/07/2008 tại Quan Âm Tu Viện