Saturday, August 2, 2008

Tứ Diệu Đế

T Diu Đế được xem là phn giáo lý ci gc ca đo Pht và cũng là tinh ba quan trng cho mi người con Pht không phân bit Tiu tha hay Đi tha, Thin tông, Tnh đ.v.v...

Hu hết người Pht t ít nhiu đu biết qua T Diu Đế. T Diu Đế là bài thuyết pháp đu tiên ca đc Pht. Ngài ging dy cho năm anh em tôn gi Kiu Trn Như ti vườn Lc Uyn (Deer park) gn Ba La Ni (Benares).

T Diu Đế là bn s tht vi diu, hay gi là bn chân lý vi diu, đó là: Kh đế, Tp đế, Dit đế, Đo đế.

Kh đế

Kh là mt s tht. Mt s tht hin nhiên rõ ràng, ai ai cũng thy biết. Mt đa bé mi sanh cũng đã tiết l cho mi người thy đó là tiếng khóc "Thot sinh ra thì đà khóc chóe, Trn có vui sao chng cười khì..." (Nguyn Công Tr) hay là "Tho nào khi mi chôn nhau, Đã mang tiếng khóc ban đu mà ra" (Ôn Như Hu). Tiếng khóc y kéo dài đăng đng đến lúc nhm mt lìa đi trong hình dáng mt người già đau bnh. S tht ca kh được thy qua mt cách c th khi đc Pht dy "Ny các T Kheo, đây là chân lý v s đau kh: Sinh là kh, già, đau, chết là kh, gn người thù, xa người thân hoc không đt được nguyn vng đu là kh. Tóm li nhng yếu t vt lý và tâm lý cu to nên con người đu đau kh (3)."

Nhìn nhn đi là kh không phi là bi quan, yếm thế mà là s thành tht, sáng sut tha nhn. Nếu người ta có th vui v, pht l được cái kh nói trên, thì mi dám nói đây là quan nim bi quan, yếm thế.

Thế gian vô thường, hoàn cnh vt cht luôn thay đi, hư hoi; con người li nm trong cái hư hoi đó th hi làm sao tránh được kh; cho nên kh là chân lý. Và đã là chân lý thì dù ta có bi quan hay lc quan kh vn là kh.

Tp đế: nguyên nhân ca kh

Nguyên nhân ca kh là do tham ái, dc tình. Chính s luyến ái tham vng này mà kéo đưa con người mãi trong vòng sanh t. Vic khát khao ôm gi tham dc không biết nhàm chán, t đây sinh ra cái kh trin miên không dt.

Con người đã lm tưởng, mt ước ao ham mun nào đó s dng ngh khi được tha lòng chiếm hu. Nhưng s tht li không bao gi hài lòng tha mãn. Mt gia tài kết xù li quá nh bé vi mt con người đy tham vng. Mt mi tình đp ca đôi tình nhân tưởng là hoa mng thiên thu, nhưng ri tha mãn hoa mng đó cũng ngui lm đi, và ước vng dc tình khác li ny n. Điu hnh phúc ca người này nhưng là vic đau kh ca người kia, và điu hnh phúc ca người kia thì h chng bao gi thy đ. Cái nghch đo bt thun này nào đâu phi là nguyên nhân xa xôi huyn bí, tt c ch do lòng tham dc mà ra. Chng hn k ăn xin bng dưng may mn tr thành người đy đ tin bc, vy mà mt thi gian trôi qua, người ăn xin này bây gi đã đy đ li thy mình còn thiếu kém khi nhìn người bên cnh đy đ hơn. Thm chí đến ngay k đy đ nht vn còn thy cái đy đ đó không đ như ước mun; và vy vn có cái kh mc đ nào đó mà nhiu người tưởng rng phi lý! Ước mun kia chính là lòng tham mun dc vng không đáy. Do đây Pht dy "Này các T Kheo, đây là chân lý nguyên nhân s đau kh: Chính vì dc vng mà ta phi luân hi và c chy theo lc thú đi mãi (4)."

Dit đế: dit tr tham ái, phin não

Biết được nguyên nhân tham dc, luyến ái là kh. Vy mun dit kh thì phi chm dt mm mng nguyên nhân này. Cũng như k đau bnh biết được bnh phi cha tr ngay, nếu không dù có rành mch phân tích biết rõ lý bnh cũng chng ích chi, ri phi chết trong đau tiếc.

Khi kh đã không còn hay nói cho đúng là tham dc, luyến ái, vng tình, sân gin, si mê, vô minh, phin não đu chm dt thì đây s an tnh, gii thoát có mt và trng thái an lc này còn gi là Niết Bàn. Do đó kết lun rng kh ch có th tiêu mt khi Dit đã được thc hành, đó là chân lý.

Đo đế: con đường đưa đến s dit kh

Là con đường hướng dn hành gi làm thế nào đi trn cuc hành trình dt lìa tham dc phin não. Phương pháp thc hành tu tp được đc Pht dy qua pháp Trung đo, xa lìa hai cc đoan sai lm: hành xác kh hnh và tham đm khoái lc. Hai li sai lm này được Pht ví như dây đàn căng quá và chùng quá. Đàn có th nghe được khi mc đ căng dây va phi.

Con đường trung đo được biết qua tám pháp gm có:

1. Chánh kiến (hiu biết chân chánh)

2. Chánh tư duy (suy nghĩ chân chánh)

3. Chánh ng (li nói chân chánh)

4. Chánh nghip (hành đng chân chánh)

5. Chánh mng (sinh hot chân chánh)

6. Chánh tinh tn (c gng siêng năng

chân chánh)

7. Chánh nim (ký c chân chánh)

8. Chánh đnh (đnh tâm, tp trung chân chánh)

Trong tám pháp đây được chia ra làm Tam Vô Lu hc (mà người tu Pht phi xem là điu ti cn không th lìa b, đó là: Gii, Đnh, Hu.

Các phn Chánh ng, Chánh nghip, Chánh mng thuc v Gii.

Các phn Chánh tinh tn, Chánh nim, Chánh đnh thuc v Đnh. Và phn Chánh kiến, Chánh tư duy thuc v Hu.

Nn tng ca Gii, Đnh, Hu là căn bn cho con đường gii thoát. Bi Gii là điu kin ngăn chn nghip ác, tăng trưởng nghip lành ca ba nghip Thân Khu Ý. Đnh là đnh lc tp trung thanh lc tư tưởng, và Hu là trí hu thanh tnh sáng sut phát sinh ngay khi đó, sau khi Gii và Đnh lưu thông. Như thế đo đế là chân lý rt ráo trong vic gii quyết sinh t.

Trên đây ch tóm lược ý chính, ni dung ca T Diu Đế đ thy rõ giáo Pháp ca Pht là chân lý.

Thích Phổ Huân