Sunday, October 26, 2008

Tiểu luận Bát Nhã Tâm Kinh

Nguyên tác tiếng Anh Trần Đình Hoành
Việt dịch Diệu Tâm & Trần Đình Hoành

Link tải bản tiếng Anh:
Bat_Nha_Tam_Kinh_TDH_EN.doc


Đọc online: