Saturday, November 8, 2008

Bốn Thánh Định

Phải phân biệt và nhận ra Bốn Thánh Định

Đó là bốn Định của Đạo Phật, khác với các Định của Bà La Môn hay của các tôn giáo khác.
Việc nhập vào Bốn Thiền luôn được chuẩn bị rất kĩ càng bằng những công phu trước đó như thực hành Tứ Niệm Xứ.

Tứ Niệm Xứ của Đạo Phật nguyên thủy dựa trên pháp Định Niệm hơi thở.
(Khác với Quán niệm hơi thở)
Ngoài ra phải ly dục ly ác pháp triệt để bằng Giới luật.
Ngoài ra còn có đủ Tứ chánh cần, Tứ thần túc mới nhập vào Thánh Định thành công.
Khi đã công phu chuẩn bị đầy đủ, việc nhập vào Định rất dễ dàng, có người nói:
Lúc đó nhập Sơ Thiền không cần phải dụng công!
(Thực ra đã dụng công ở giai đoạn chuẩn bị trước đó rồi)

Nhập Xuất bốn Thánh Định
(Lời dạy của Trưởng lão Thích Thông Lạc)

Trước khi nhập bốn Thánh Định người tu sĩ phải có bốn Thần Túc.
Khi tu tập Tứ Niệm Xứ viên mãn, từ nơi trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự thì mới có đủ Bốn Thần Túc, đó là lực VÔ LẬU.Chưa tu tập thì người nào cũng có nghiệp lực HỮU LẬU, do nghiệp lực hữu lậu này mà mọi người phải tiếp tục tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Ngược lại khi người tu tập BỐN NIỆM XỨ VIÊN MÃN tâm sẽ bất động, luôn luôn thanh thản an lạc và vô sự. Nơi tâm bất động ấy thì BỐN THẦN TÚC xuất hiện. BỐN THẦN TÚC tức là lực VÔ LẬU.Khi có BỐN THẦN TÚC thì mới nhập được BỐN THÁNH ĐỊNH. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật nhập và xuất BỐN THÁNH ĐỊNH một cách rõ ràng như sau:

Muốn nhập BỐN THÁNH ĐỊNH đức Phật ở trạng thái tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự rồi dùng BỐN THẦN TÚC nhập Sơ Thiền, khi muốn ra khỏi Sơ thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC xuất ra khỏi trạng thái Sơ thiền; khi muốn nhập Nhị thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC nhập Nhị thiền; khi muốn ra khỏi Nhị thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC ra khỏi trạng thái Nhị thiền; khi muốn nhập Tam thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC nhập Tam thiền; khi muốn xuất ra khỏi Tam thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC xuất ra khỏi trạng thái Tam thiền; khi muốn nhập Tứ thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC nhập Tứ thiền; khi muốn ra khỏi Tứ thiền liền dùng BỐN THẦN TÚC xuất ra khỏi trạng thái Tứ thiền.

Như vậy chúng ta thấy rất rõ: Những ai muốn nhập BỐN THÁNH ĐỊNH đều phải có BỐN THẦN TÚC, ngoài BỐN THẦN TÚC thì không thể nhập CHÁNH ĐỊNH của Phật giáo được.
Nguồn: http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php